2018 Joola LA Open Table Tennis Tournament

photo1

Founder/Treasurer
Yungtai Hsu, PhD

wang

Chairman
Chuching Wang, PhD

Frank

Honorary Chairman & COO
Frank Yeh

Roger-Mo

Honorary Chairman
Roger Mo

Angeles

Honorary Chairwoman
Angeles Y. Fu

George

Vice Chairman
George Chou

Sherry-Shi

Marketing Director
Sherry Shi

General Affairs Director
Peter Sun

Craig

Tournament Director
Craig Krum

Gao

Player Relations Director
Gao Jun

grace

Player Relations Director
Grace Lin

 Director
Olivia Tsai

James

Photo/Video
James Jiang

Paul

Traffic &  Parking Control
Paul Hsu

Director
Lung Chung Law

Director
James Kuo

Director
Howard Ho