2017 Joola LA Open Table Tennis Tournament

photo1

Founder/Treasurer
Yungtai Hsu, PhD

wang

Chairman
Chuching Wang

Frank

Honorary Chairman
Frank Yeh

Roger-Mo

Honorary Chairman
Roger Mo

Angeles

Honorary Chairwoman
Angeles Y. Fu

George

Vice Chairman
George Chou

Sherry-Shi

Marketing Director
Sherry Shi

Peter

General Affairs Director
Peter Sun

Craig

Tournament Director
Craig Krum

Gao

Player Relations
Director
Gao Jun

grace

Player Relations
Director
Grace Lin

_Site Management
Director
Paul Huang

James

Photo/Video
James Jiang

Paul

Traffic and  Parking Control
Paul Hsu